Podmínky a pravidla Cyklo Point klubu

18.01.2022

1. Úvodní ustanovení

Cyklo Point klub (dále jen Klub) je program pro stálé zákazníky sítě prodejen Cyklo Point. Členem Klubu se stane zákazník na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřuje potvrzením registrace na internetových stránkách: https://cyklopoint.cz/klubova-karta, nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

 

2. Registrace do Klubu

Registraci do Klubu je možné provést vyplněním Přihlášky ve formě elektronického formuláře na internetové stránce Klubu. Zákazník potvrzením elektronické registrace vyjadřuje svůj osobní souhlas s Pravidly klubu a tím, že provozovatel zpracovává osobní údaje v Přihlášce jakožto i údaje získané při obchodním styku jako správce v souladu se zákonem č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů a ukládá je do chráněného elektronického informačního systému. Osobní údaje nejsou předávány dále neoprávněným osobám. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen Klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Na zpracovatele se vážou také pravidla o ochraně osobních údajů viz výše.

 

Potvrzením elektronické registrace zákazník rovněž vyslovuje souhlas s využitím osobních údajů k zasílání informací a nabídek, o kterých se provozovatel domnívá, že oslovené členy klubu zaujmou dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Klubu. Zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může písemně vůči správci kdykoli odvolat, avšak tímto odvoláním současně končí jeho členství v Klubu a s ním spojené výhody. Správce jeho osobní údaje zlikviduje a zákazník odešle členskou kartu na adresu sídla firmy do 2 pracovních dnů. Provozovatel bez náhrady zruší kartu, registrovanou na jméno zákazníka. Zákazník zároveň bere na vědomí, že uvádění osobních údajů jiné osoby bez jejího výslovného písemného souhlasu, vyjádřeného jejím vlastnoručním podpisem je nezákonné a trestné. Chybně, neúplně nebo nečitelně vyplněné formuláře nebudou zaregistrovány, ale pouze uloženy u správce systému. Zákazník má při nezaregistrování možnost dotazovat se v registračních místech prodejen Cyklo Point, kde mu bude sdělen důvod a navržen způsob opravy. Na jednu klubovou kartu může být zaregistrována pouze jedna osoba. Požadavky na registraci nad tento limit nebudou akceptovány.

 

3. Členství v Klubu

Členem Klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 16 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly Cyklo Point klubu (dále jen Pravidla). Členem Klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné pokud aktuální Pravidla nestanoví jinak. Nárok na členství vzniká aktivací členské karty, které není vázáno na nákup. Dostatečným důvodem k registraci do Klubu je vůle zákazníka být členem. Plné členství se všemi výhodami vzniká až registrací osobních údajů. Členská karta je přenosná. Členskou kartu je oprávněna použít i osoba blízká osobě, na jejíž jméno je karta vystavena. Karta je vlastnictvím provozovatele, základní členská karta není kreditní ani platební kartou. Členská karta může být použita jen v souladu s Pravidly. Karta má formu papírového, plastového identifikačního prvku osazeného unikátním čárovým kódem obdélníkového nebo jiného tvaru.

 

Členství v Klubu zaniká z jednoho nebo kombinace následujících důvodů:

  • člen nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji členskou kartu
  • člen záměrně uvedl nesprávné údaje v Přihlášce resp. registraci
  • člen zneužil ochranných značek využívaných Klubem
  • člen klubu zneužil Pravidel nebo výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly
  • na žádost člena klubu odhlášením odebírání informačních sdělení, podle bodu 2 pravidel klubu smrtí člena

 

Člen má nárok na další partnerské karty, pro které platí zvláštní Pravidla a podmínky. Při ztrátě nebo poškození členské karty je možno zažádat na prodejně o vydání náhradní karty. Náhradní kartu je nutno spárovat s původním zákaznickým kontem prostřednictvím formuláře na internetových stránkách klubu. Karta není platná v prodejnách Cyklo Point Outlet.

 

4. Pravidla a podmínky pro partnerské karty

Partnerské karty je možné vydávat v maximálním množství 3 kusů na jeden rodinný účet. Partnerské karty poskytují stejné výhody jako primární karta. Partnerské karty je nutno registrovat a přiřadit k ostatním kartám v zákaznické zóně internetových stránek klubu jinak se obrat karet nenačítá na stejné konto a zákazník tak přichází o obratové výhody vázané na konto – viz dále. Slevy a další výhody na všech kartách vydaných k jednomu zákaznickému kontu se nesčítají.

 

5. Členské výhody

Výhody jsou určené pro všechny členy. Nová úroveň výhod je platná vždy od 1. ledna daného roku. O konkrétním statusu a nabídce platných výhod je zákazník informová na kontaktních údajích uvedených v registraci případně na prodejně. Výhody člen uplatňuje na základě předložení a evidenci členské karty v pokladním systému či uvedení čísla karty. Při odstoupení od nějakého úkonu (nejčastěji zrušení kupní smlouvy), při které byla členovi udělena určitá výhoda, nebo při zneužití členské karty si provozovatel vyhrazuje právo zrušit nebo omezit udělenou výhodu. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit poskytování výhod, např. při mimořádných akcích. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit uplatňování členských výhod u kombinovaných slev – případné sčítání je upraveno pro každou akci samostatně a je uvedeno v podmínkách akce.

 

6. Zákaznický portál

Členové Klubu mohou přistupovat k informacím a výhodám Klubu po přihlášení na server www.cyklopoint.cz. Pro vstup mohou používat stejné údaje jako při registraci do Klubu, tedy uživatelské jméno (email) a heslo. Po přihlášení je možné využívat výhody klubu a zaktualizovat svoje osobní údaje. V případě podezření, že heslo je známo nějaké třetí osobě, si jej může zákazník změnit na stránkách klubu a o změně hesla bude informován emailem.. Za škody vzniklé následkem neučiněného anebo pozdě učiněného oznámení o zneužití hesla ručí provozovatel pouze v případě hrubého zavinění ze své strany.

 

7. Poukázky a kupony

Provozovatel z času na čas může vydávat a zasílat členům klubu nabídky ve formě poukázek nebo kuponů, o kterých je přesvědčen, že členy zaujmou. Poukázky nebo kupony se řídí samostatnými pravidly na nich uvedenými, případně uvedenými pod názvem akce na internetových stránkách společnosti nebo akce. Poukázky nebo kupony pokud není uvedeno jinak nelze vyměnit za peněžní hotovost. Členské poukázky nebo kupony je možné uplatnit pouze při současném předložení členské karty. Uplatňování poukázek nebo kuponů se řídí Pravidly a pravidly na nich vyznačenými. V případě rozporu těchto dvou pravidel platí text uvedený na poukázce resp. kuponu. Poukázku nebo kupon nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty, platnost nelze prodloužit. Obsluha je oprávněna poukázku nebo kupon odmítnout v případě podezření na zneužití nebo poškození.

 

8. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Za zboží nebo služby, na které byla uplatněna členská výhoda a je reklamováno není možné vracet hotovost ve výši výhody případně uplatňovat stejnou výhodu na jiném zboží nebo službách.

 

9. Všeobecná ustanovení

Členství v Klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná. Nemohou být předmětem dědického řízení. Zanikají z důvodů uvedených v článku 3. těchto Pravidel. Provozovatel si vyhrazuje právo na zveřejnění jmen, případně zobrazení členů, kteří se zúčastnili akcí pořádaných v rámci Klubu, a to bez jejich dodatečného souhlasu a bez finančních náhrad. Veškeré výhody, stejně jako poukázky nebo kupony vydávané v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje měnit Pravidla jakož i aktuálně platné výhody. Členové Klubu budou o těchto změnách informováni na internetových stránkách nebo prodejnách provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje měnit a upravovat Všeobecná pravidla Klubu. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provoz Klubu. Datum ukončení činnosti Klubu se vyhlásí vývěskou na internetových stránkách a prodejnách Provozovatele minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Slevy nejsou právně vymahatelné.

 

10. Závěrečná ustanovení

Informace týkající se Klubu je oprávněn poskytovat výlučně Provozovatel. Tyto Pravidla vydal Provozovatel jako závazný předpis pro provozování Klubu výlučně v ČR a pro členy Klubu, jejichž členské karty jsou registrovány a vydány v ČR. V případě uplatňování výhod u partnerů Klubu se řídí tyto jejich pravidly a podmínkami. Podmínky neupravené v těchto Pravidlech se řídí právním řádem České republiky. Provozovatelem Klubu je společnost Merida Czech, s.r.o., IČ: 25509136, se sídlem: Šlapanice, Brněnská 1739, okres Brno-venkov, PSČ 664 51, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 28723.

 

Kontaktní adresa

Cyklo Point Klub
Brněnská 1739
Šlapanice, 664 51
e-mail: info@cyklopoint.cz

Všeobecná pravidla Cyklo Point klubu platí od 1.3.2012