0
Košík je prázdný
0

  Reklamační řád

  26.03.2019
  Reklamační řád

  Reklamační řád  Reklamační řád platný od 1. 1. 2018


  Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992
  Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební
  Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále
  jen „Reklamace“).
  Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
  výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  Prodávající je společnost Merida Czech,s.r.o.., se sídlem Šlapanice, Brněnská 1739/121, PSČ 664 51; IČ:
  25509136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 28723. Merida
  Czech,s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
  činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo
  poskytuje služby.


  Vady zboží


  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v
  době, kdy spotřebitel věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
  používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
  určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


  Práva z vady zboží


  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není
  vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat
  jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má
  spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže
  věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má
  spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
  součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v
  případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v
  případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo
  značné obtíže.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
  pokud kupující vadu sám způsobil.


  Lhůty


  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců
  od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24
  měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží
  začíná běžet nová záruční doba.


  Ostatní


  Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u
  věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající
  míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z
  vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto
  záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje
  jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ,
  sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná
  záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
  Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči
  Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud
  jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a
  smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu
  uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v
  rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


  Vyřízení reklamace


  Rozhodne-li se spotřebitel využít svého práva uplatnění reklamace, může tak učinit na provozovně kde zboží
  zakoupil nebo na jakékoliv jiné provozovně sítě Cyklo Point.
  Spotřebitel je povinen při uplatnění reklamace předložit prodávajícímu prodejní doklad, v případě jízdního kola i
  záruční list.
  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
  uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se
  Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné
  pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů
  od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů
  kupujícím.
  Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží
  zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého
  Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
  Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu,
  stejně jako při neodborném zacházení s ním nebo použití k jinému účelu než pro jaký je určeno, tj. zejména při
  používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke
  zboží.
  Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách
  a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
  V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu
  převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z
  provozoven.
  Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.


  Závěrečná ustanovení


  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
  „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze
  smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na
  mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  10.15.2021 13:37:45

  MÁME KOLA SKLADEM!

  Naskladnili jsme všechny nejnovější modely kol a elektrokol. Podrobné informace ke kolům najdete v e-shopu, dostupnost si pak ověřte přímo na vaší prodejně Cyklo Point.

  Těšíme se na vás!

  MERIDA SCULTURA 4000
  MERIDA SCULTURA 4000

  MERIDA BIG.NINE 300
  MERIDA BIG.NINE 300

  MERIDA CROSSWAY 500
  MERIDA CROSSWAY 500